Dobrodošli na moji spletni strani!

Sem doktorica edukacijskih ved, univerzitetna diplomirana anglistka, književna komparativistka in prevajalka. Že več kot dvajstet let delam na naslednjih področjih:

  • usposabljanje in svetovanje izobraževalcem učiteljev: kako učitelje podpreti, da bodo preko lastne izkušnje, analize le-te in refleksije o njej prišli do globljega razumevanja novih pristopov k izvajanju poučevanja. Nudenje podpore, orodij in gradiv za usvajanje novih znanj in spretnosti v varnem in spodbudnem okolju;
  • usposabljanje in svetovanje učiteljem in šolskim razvojnim timom: kako načrtovati in izvajati pouk, ki je osredinjen na učenca, vključno z opredelitvijo učnih ciljev z uporabo orodij (taksonomije, klasifikacije), didaktičnih dejavnosti za učence za doseganje opredeljenih učnih ciljev, različnih načinov formativnega preverjanja njihovega napredka in uporabo personaliziranih metod poučevanja. Cilj tako načrtovanega in izvajanega poučevanja je razvijati samozaupanje in zmožnost učenja pri posameznem učencu ter prevzemanje odgovornosti zanj, razvijanje njegovega miselnega potenciala, podpiranje njegovega socialnega in afektivnega razvoja, pa tudi njegovo vedoželjnost in ustvarjalnost;
  • usposabljanje in svetovanje ravnateljem o pedagoškem vodenju učiteljskega zbora predvsem na področjih ustvarjanja učeče se skupnosti, vzpostavljanja učinkovitih odnosov in medsebojnega sodelovanja, razporejanja odgovornosti za pouk na šoli s vključevanjem vodstvenih timov učiteljev v postavljanje vizije in poslanstva, samovrednotenje razvoja šole, pomoč učiteljem pri uvajanju sprememb v poučevanje ter prevzemanje individualne in skupinske odgovornosti za razvoj in ugled šole;
  • svetovanje staršem za boljše razumevanje motivov za reakcije in obnašanje njihovih otrok in oblikovanje konstruktivnega družinskega okolja s pomočjo metode pozitivne discipline;
  • prevajanja strokovne literature iz angleščine v slovenščino na področju izobraževanja.

 

Moja vizija  

Prispevati k preobrazbi osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja v Sloveniji, da se bodo otroci radi učili in hodili v šolo.

Strinjam se s Sir Kenom Robinsonom, ki pravi:

“The fact is that given the challenges we face, education doesn’t need to be reformed — it needs to be transformed. The key to this transformation is not to standardize education, but to personalize it, to build achievement on discovering the individual talents of each child, to put students in an environment where they want to learn and where they can naturally discover their true passions.” 

“Glede na izzive, s katerimi se soočamo, izobraževanja ni potrebno le prenoviti — potrebno ga je popolnoma preobraziti. Ključnega pomena za preobrazbo izobraževanja ni standardizacija, ampak personaliziran pristop, ki podpira doseganju rezultatov z odkrivanjem talentov pri vsakem otroku in ki postavlja učence v učno okolje, v katerem se želijo učiti in v katerem lahko na naraven način odkrivajo svoje resnične strasti.”

― Ken Robinson, The Element: How Finding Your Passion Changes Everything

Od kolegov sem pogosto slišala, da sem pred svojim časom in da vidim dlje, kakor vidi večina. Izpolnjujoče zame je, ko mi v delavnicah uspe učitelje navdušiti za pristope, ki spodbujajo aktivno učenje in v njih obuditi ljubezen do poklica in naklonjenost do otrok, četudi so današnji otroci drugačni, kot so bili oni v njihovih letih. Imam sposobnost doseči, da ljudje spremenijo svoj ustaljeni pogled na vlogo učitelja, ki je velikokrat na nasprotnem bregu, kot so učenci in da uzrejo nove možnosti, ki jih navdihujejo in za katere so pripravljeni trdo delati, pri čemer jim nudim svojo pomoč, orodja, gradiva in podporo.

 

Moje poslanstvo

Delati v dobro otrok.

Svojo profesionalno kariero posvečam ozaveščanju in usposabljanju učiteljev in tistih, ki jih izobražujejo, o pomenu in pripravi učnega okolja, v katerem postane učenje izpolnjujoče za učence. Namesto vtepanja podatkov v glave, ki tako rado prevlada v razredu, sem za odpiranje obzorij in spodbujanje razmišljanja z “lastno glavo”. Tega se ne da doseči s hitrim “pokrivanjem snovi”, ampak s posluhom za posameznika in skupino, z ustvarjanjem medsebojnega zaupanja in občutka varnosti, ki spodbuja k zastavljanju vprašanj, izražanju kritičnih misli in iskanju odgovorov na vprašanja iz resničnega sveta, ki nas vznemirjajo. Zavedati se moramo, da se nikogar ne da prisiliti v učenje. Otroke in mladino lahko prisilimo, da hodijo v šolo in sedijo pri pouku, vendar je le od njih samih odvisno, ali se bodo učili. Kar lahko stori učitelj je, da učenca navduši za učenje ter ga usposobi, da se bo znal učinkovito učiti. To je še kako pomembno, saj brez dobro izobraženih mladih ljudi kot nacija nimamo prihodnosti.

Nelson Mandela pravi:

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”

 

Kratek življenjepis

Po zaključku študija angleščine in primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani sem se najprej zaposlila kot prevajalka na oddelku za inženiring v Metalni Maribor. Po treh letih sem zamenjala službo in pričela poučevati angleščino na Tretji gimnaziji v Mariboru ter hkrati sodelovala s takratno Pedagoško fakulteto v Mariboru kot mentorica študentom angleščine. Po petih letih poučevanja sem bila povabljena na Zavod RS za šolstvo, kjer sem kot višja svetovalka in vodja nacionalnih projektov delala do svojega odhoda v ZDA na doktorski študij iz edukacijskih ved, ki sem ga zaključila z zagovorom svoje disertacije leta 2012. Po vrnitvi v Slovenijo sem ustanovila svoj privatni zavod Hiša znanja dr. Sentočnik, v okviru katerega kot samostojna konzulentka nadaljujem svoje delo usposabljanja učiteljev in njihovih izobraževalcev doma in po svetu.

Angleške urice z lutkovno animacijo

V letih 2016 in 2017 smo poskusno izvajali angleške urice z vključeno lutkovno animacijo za otroke od 4-6 leta starosti. Otroci so urice obiskovali z velikim veseljem in se res veliko naučili. Velik poudarek smo namenili pripravljenosti posameznega otroka, da spregovori v tujem jeziku – dokler otroci niso bili pripravljeni spregovoriti, smo preverjali njihovo razumevanje angleških besed s pomočjo njihovega telesnega odziva. Pri uricah smo veliko delali na izgovorjavi, saj so raziskave pokazale, da je predvsem pridobivanje avtentične izgovorjave tujega jezika, ki je blizu izgovorjavi naravnega govorca, velika prednost učenja tujega jezika v zgodnjih otroških letih. Lepo izgovorjavo in besedišče so otroci usvajali s pomočjo lutke – podganice Rosie, ki jim je vedno priskočila na pomoč. Novo besedišče so osmislili s prepevanjem otroških pesmic v angleškem jeziku in s poslušanjem in »prebiranjem« poučnih angleških zgodbic. Ob koncu so otroci pripravili lutkovno predstavo za svoje domače v angleščini.

Če bo zanimanja dovolj, bomo angleške urice ponovno pričeli izvajati v jeseni 2020. Svoj interes nam lahko posredujete po e-pošti tako, da izpolnete neobvezujoče povpraševanje.